ONZE VISIE: VOOR NATUURWAARDEN

Wij zijn in beroep gegaan bij de Raad van State.  Steun ons met een donatie voor juridische hulp.

De mens staat niet boven de natuur, maar maakt er onderdeel van uit. Zij is niet zomaar een stuk aarde, een optelsom van dode grondstoffen (zie het woord 'productiebossen' in de bestemmingsplannen van de WA hoeve), maar een levend concept. De natuur heeft intrinsieke waarde.  Wij zijn als mens verbonden met de natuur. Als we de natuur vernietigen, vernietigen we onszelf. 'An injury to one is an injury to all'

Steeds meer mensen, internationaal, nationaal en ook burgers in den Dolder en de gemeente Zeist, beseffen dat natuurbehoud in ons eigen belang is en een juridische en grondwettelijke status behoeft. Denk aan de processen van Urgenda. Denk aan de internationale ontwikkeling, waarbij ecocide binnen afzienbare tijd strafbaar wordt voor het ICC (het Internationale Strafhof).  Denk aan Italië dat onlangs de bescherming van milieu, ecosystemen en biodiversiteit in de grondwet heeft verankerd en aan Panama dat in vergaande wetten de natuur eigen rechten toekent. 

 

  ALARMERENDE STAAT VAN DE NATUUR

De  staat van klimaat en natuur is alarmerend, dat geldt ook voor de gemeente Zeist.  In Nederland is het aantal natuurlijke gebieden drastisch afgenomen en de kwaliteit holt achteruit. De stikstofdepositie is de hoogste van Europa.  Mineralen, planten, insecten, vlinders en vogels die van die planten leven verdwijnen in ras tempo

 

Het ecosysteem is inmiddels zo ernstig verstoord geraakt, dat de gevolgen voor de volksgezondheid hand over hand toenemen en de noodzaak van substantiële natuurbescherming steeds urgenter wordt. Zowel overheden als burgers raken hiervan steeds meer overtuigd.  Natuurbehoud is in ons eigen belang.  

OVERHEID LUIDT DE NOODKLOK

De nieuwste inzichten : 

 • De uitstoot van stikstof moet voor 2030 worden gehalveerd: Dit is niet vrijblijvend, maar is een resultaatverplichting. 
 • Voor 2030 moet er significant herstel zijn van aangetaste natuur, soorten en habitattypen, met focus op verbetering en  een samenhangend netwerk van minstens 30% natuur. 
 • Er is in Nederland extra leefgebied nodig, met grofweg de omvang van naar schatting de provincie Utrecht: 150.000 hectare. 
 • Gebiedsspecifieke ecologische dataverzameling, analyse en wetenschappelijke oordeelsvorming is direct noodzakelijk.
 • Nederland is gebonden aan de klimaatdoelen, aan scherpe Europese regels op gebied van natuurbescherming, stikstofdepositie, water- en luchtkwaliteit.

 HUIDIGE PLANNEN VOOR DE WA HOEVE EN DE GEVOLGEN

De Historische Middenas blijft aan de buitenkant monument, maar wordt van binnen verbouwd tot winkels en horeca met mogelijkheid tot het organiseren van  evenementen. Daaromheen komt een grote parkeerplaats. Het moet een zogenoemde 'recreatiepoort' worden naar de natuur. Er zijn meerdere bouwvelden gepland van Noord tot Zuid, die de natuur in tweeën zullen splitsen. Dwars daar doorheen wordt een nieuwe weg aangelegd die het gebied verder opentrekt en aansluit op het dorp Den Dolder. Het aantal woningen kan de 500 gaan overschrijden. 

 

 • Financieel belang gaat voor, natuurwaarden hebben het nakijken. 
 • De bouwplannen versnipperen het NNN netwerk, teruggave aan de natuur is marginaal of sigaar uit eigen doos. 
 • Zogenaamde overloopstroken voor dieren, die de heidegebieden zouden moeten verbinden, zijn veel te smal.
 • Het westelijk heidegebied komt geisoleerd te liggen en gaat voor de natuur verloren.
 • Er komt meer stikstofdepositie in de directe omgeving: versnelde verdwijning van biodiversiteit, planten en dieren.
 • Bomen worden in de plannen gezien als productiehout, niet als onontbeerlijk voor het ecosysteem. Houtkap doet  planten, insecten, vogels en zoogdieren verdwijnen. Vleermuizen worden verjaagd.
 • Door de nieuwe weg wordt het hele gebied ontsloten, vlak langs het westelijk heidegebied. De nieuwe bewoners, recreanten, winkelend publiek, horecabezoekers en honden, zullen het gebied massaal betreden, niet meer op te vangen door de kwetsbare natuur. 
 • Het gebied krijgt te maken met overlast van licht en geluid, ook in de avonden, waar het nu nog steeds na 20.00 uur donker en stil is.

 

Fig 1. Op het eerste kaartje staan de  bouwgebieden (ontwikkelvelden) in beige-gele vlakken getekend. Op beide kaartjes is de nieuwe weg in rood weergegeven. In het westen sluit deze aan op de Pleineslaan in den Dolder. Aan de andere kant gaat hij over in een bestaande laan (in geel). Zo wordt een extra route naar de middenas aangelegd waar ondernemingen en horeca zijn gepland.

DE BOUWPLANNEN ZIJN ACHTERHAALD

De alarmerende situatie van klimaat en natuur maakt dat de bouwplannen achterhaald zijn. Het aantal woningen moet drastisch omlaag. Het streven naar een grootschalige recreatiepoort moet worden gestopt. De plannen moeten fundamenteel worden herzien en in lijn worden gebracht met de nieuwste inzichten over klimaat en natuur.  Wij vragen om verantwoordelijk beleid dat zich richt op behoud van het erfgoed, herwaarderen van de natuurwaarden en beduidend meer natuurinclusief denken. Wij vragen de gemeente Zeist om de natuur niet te  zien als obstakel, maar als waardevolle partner voor een gezonde samenleving. 

Daarom hebben wij op 16 februari 2022 een reactie op de plannen ingediend bij de gemeente Zeist. 

EINDDOEL: BEHOUD, HERSTEL EN VERBETERING  

Wij zijn gericht op het einddoel: behoud, herstel en verbetering van het landschappelijk erfgoed, natuur en biodiversiteit. Het liefste samen met de gemeente. Stap één is: Hoe is de huidige situatie? Wat zijn de huidige natuurwaarden? Met een groot aantal vrijwilligers, met input van de Nederlandse Verenging van Veldbiologen (KNNV) en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn we daarmee gestart.   We willen een substantieel natuurbehoud-herstel- en verbeteringsplan komen (zoals méér biodiversiteit en minder vergrassing), zodat dit waardevolle gebied zijn natuurlijke glans terugkrijgt en ook voor de toekomstige generaties behouden blijft. Stap twee is: ontwikkelen van een alternatief plan waarbij natuur gespaard kan worden, zelfs verbeterd.  Dat is inmiddels gebeurd. Een wenkend perspectief dat nu al veel steun heeft !