NIEUWS 

 Steun ons met een donatie voor juridische hulp bij het beroep 

24 april 2024.  Beroep is ingediend bij de Raad van State samen met Stichting Beter Zeist.  

Wij zijn Advocaat van de Aarde, NMU, advocaat Charlotte van Sadelhoff, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., en anderen waaronder natuurgroepen,  erkentelijk voor hun hulp. 

23 januari 2024. Besluit gemeenteraad over bestemmingsplan Historische Middenas (HMA)

Het besluit is gevallen. De gemeenteraad gaat ongewijzigd akkoord met de plannen voor de Historische Middenas. De natuur heeft vooralsnog verloren. Vrienden van de Willem Arntsz Hoeve is in gesprek met juridische adviseurs ter voorbereiding van een beroep bij de Raad van State. Daarbij werken we intensief samen met Stichting Beter Zeist. Uw hulp hebben we hard nodig, goed juridisch advies kost geld.

WIJ ZIJN NIET TEGEN APPARTEMENTENBOUW IN DE MONUMENTEN, WEL TEGEN DE  VILLA'S EN PARKEERTERREINEN WAARVOOR 1,1 HA BOS WORDT OPGEOFFERD.

Er zal 1,1 ha bos gekapt worden ten behoeve van 12 villa's, 52 appartementen (duur- en middenkoop) en een groot aantal parkeerplaatsen. De wildroute ten noorden van de historische middenas zal verdwijnen.Ook tussen de gebouwen wordt gekapt. Dit zijn ecologische stapstenen, mogelijkheden voor dieren van insecten tot marter, om zich te kunnen verplaatsen. Ook die verdwijnen. Er worden onvoldoende tot geen maatregelen getroffen op gebied van boskap, licht, geluid en mobiliteit om de natuur te beschermen. De raad legt de Zeister woonvisie (30% voor starters of sociale woningbouw) voor de HMA, naast zich neer . 

 

23 januari 2024. Aanbieding petite aan college en raad. 3540 Ondertekeningen. 

Aanbieding van de petitie aan de gemeenteraad van Zeist onder grote belangstelling, publiek en media

28 november 2023, Ronde tafel Historische Middenas (HMA)

Ronde Tafel over de Historische Middenas (HMA). Vrienden van de WA Hoeve spreekt in.

26 oktober 2023. Nieuwe contouren bebouwde kom.

Vrienden van de WA Hoeve  spreekt in bij de gemeente Zeist.

De gemeente Zeist heeft besloten de bossen in het buitengebied minder wettelijke bescherming te geven, daardoor wordt kappen van bos gemakkelijker. De samenwerkende organisaties hebben hiertegen een breed gesteund burgeramendement ingediend.  Alleen NDZ, SP en Zeister Belang steunden het burgeramendement. Tegen het besluit is beroep ingesteld.

17 mei 2023: Inspreken Provinciale Staten

Vrienden van de WA Hoeve spreekt in bij de Provinciale Staten: Commissie ruimte, groen, water en wonen en geeft een presentatie over het alternatieve plan.  

9 November 2022

in het AD en in de Nieuwsbode 

29 oktober 2022

De petitie is online op petities.nl:  https://willemarntszhoeve.petities.nl 

21 oktober 2022

Presentatie van het VU onderzoek: De waardering van culturele ecosysteemdiensen op de WA Hoeve

Astrid Adler, Chris Clarke, Tim de Zeeuw

Afdeling Milieu-economie van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)

10 oktober 2022

Ons alternatief plan is naar de gemeente en de raad verzonden

 

Natuurinclusieve herbouw in de zorgkern. Appartementen in de historische middenenas . De roodomlijnde vlakken zijn belangrijke bos/ natuurvelden. In de huidige bestemmings- plannen worden die volgebouwd.  In ons alternatief worden die gespaard. Kortom:  natuur, biodiversiteit en wildroutes worden behouden, hersteld en versterkt. De kwaliteit van de natuurgebieden van Utrechts Landschap wordt daardoor verbeterd. 

30 juli 2022

De paal met uitlegbord van het monument "de Wolk" was vernield. De terreinbeheerder heeft bord en paal meteen in veiligheid gebracht. Ook bleek ons hoe slecht de bank is onderhouden. Altrecht heeft toegezegd paal, bord en bank te herstellen.

Het monument, een eerbetoon aan de patienten die tijdens WOII door verhongering en verwaarlozing zijn omgekomen,  moet verplaatst worden. Het is echter zo'n prachtige verstilde plek, dat wij ons inzetten voor behoud van het monument, op die plek. 

Juli 2022

Meerdere ondleidingen op het WA terrein met raadslieden van verschillende partijen. Ze kwamen, ondanks het reces. Dat waardeerden wij zeer. Soms in groepjes, soms met een enkeling. Er werd open gebrainstormd. Bijna iedereen was onder de indruk van de natuur en de diversiteit van het landschap. "Er gaat wel heel veel gekapt worden", hoorden wij vaak. Ook van partijen van wie het niet meteen verwachtten.  

15 mei 2022

Eerste inventarisatie KNNV met uitleg voor de nieuwkomers. Sindsdien zijn er meer  georganiseerd  (Heb je belangstelling: meld je aan !) en ze gaan nog steeds door. Niet altijd kunnen er (veel) mensen mee. In geval van vogels is bv stilte noodzakelijk. 

7 mei 2022.

Tweede rondleiding op de WA Hoeve

Samen met vertegenwoordigers van de KNNV en belangstellenden, oud werknemers en omwonenden, hebben we weer een prachtige wandeling gehad langs de bijzondere natuur 

De larve van de neushoornkever kon rekenen op grote interesse. En wat te denken van de sigaarzakdrager?  Opvallend is de rijke diversiteit aan planten en insecten in de buurt van het Deltahuis -   helaas net op de plek waar straks de nieuwe weg wordt aangelegd. 

Het in stand houden van het grote veld met brandnetels tussen de oude gebouwen in, is belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. Niet alleen vinden dieren hier hun schuilplaats, de brandnetel is ook de waardplant voor de meeste vlindersoorten.  Blijft dit zo?

Wij kwamen nog een wandelaar tegen, met loslopende hond. Helaas was deze niet te vermurwen tot aanlijnen. Ondanks onze informatie over broedtijd van vogels en pasgeboren reekalfjes. 

Zo ziet biodiversiteit er uit- Ook het kleine is belangrijk: tussen de bladeren, op bomen en stenen.

Zoals de zakdrager.  Van grassprietjes en kleine takjes maakt hij een beschermend omhulsel. Groeit uit tot (nacht) vlinder,  voedsel voor vogels.

Verwondering over de grote larve van de zeldzame neushoornkever. Voedsel voor met name de dassen ( die al flink naar de larve gezocht hebben).

12 maart 2022. 

Eerste rondleiding op de WA Hoeve. Focus op natuur.

Onder grote belangstelling vond de eerste wandeling van Vrienden van de WA Hoeve plaats met natuurliefhebbers, omwonenden, oud werknemers van de WA,  leden van moestuinvereniging TVEO, Kracht van Utrecht en vertegenwoordigers uit de verschillende groepen van de Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), zoals de vogelgroep, mossengroep, plantengroep en insectengroep.  Het was een heel inspirerende ochtend met veel uitwisseling.  Na nauwelijks 10 minuten lopen werden we begroet door de Zwarte Specht (kwetsbaar soort).   We keken omhoog  naar vogels of gingen op onze knieën voor de  verschillende mossen.  Tussendoor hoorden we over de bijzondere geschiedenis van sommige bomen, over de neushoornkever, vleermuizen en zeldzame vlinders. We zagen een vrouwtjeshavik en waren verrast door het afwisselende landschap en de aanwezige natuurwaarden.  De deelnemers verkenden enthousiast  de mogelijkheden voor een nadere inventarisatie van flora- en fauna. We maakten kennis met de bijzondere noord-zuid stuifduinen uit de derde ijstijd die een belangrijke aardkundige waarde hebben. We bespraken de architectuur van de gebouwen, de unieke  psychiatrie-historie, de acceptatie van het dorp en natuurlijk ook de impact die de bouwplannen op de natuur zal hebben. 

 

mammoetboom reuzensequoia. Willem Arntsz Hoeve. Vrienden van de WA Hoeve, KNNV, vriendenvandewahoeve.nl bij toeval op het terrein terecht gekomen

                 De mammoetboom 

zeldzame mossoorten op het Willem Arntsz terrein. KNNV. Vrienden van de WA Hoeve, vriendenvandewahoeve.nl

           Zeldzame mossoorten bij elkaar 

Larve neushoornkever. Willem Arntsz stichting, KNNV Vrienden van de WA Hoeve, vriendenvandewahoeve.nl

Op zoek naar de larve van de Neushoornkever.

 

27 februari 2022.

Onthutst over de term " Recreatiepoort" voor het WA terrein.

In het ontwerp Zeister Omgevingsvisie 2022-2025  staat het voornemen om De Willem Arntszhoeve te bestempelen als zogenaamde recreatiepoort, waarbij de toeristische functie zal worden versterkt en de natuur toegankelijk gemaakt. Onze zorgen worden er niet minder om. Wij hebben onze reactie (onze  tweede zienswijze)  bij de gemeente ingediend. 

 

16 februari 2022.

Zienswijze over de concept bestemmingsplannen  ingediend:  Het moet anders. 

Vrienden van de WA heeft haar zienswijze op de concept-bestemmingsplannen ingediend bij de gemeente Zeist  en is hier te downloaden.  Wij wachten op een reactie van de gemeente.                          

2 februari 2022.     

Eerste bijeenkomst van Vrienden van de WA Hoeve: een inspirerende start

Vrienden van de WA Hoeve organiseerde een verkenningsbijeenkomst met aantal milieuorganisaties en belanghebbenden uit de omgeving. Deze vond plaats in de historische Gehoorzaal van de Willem Arntszhoeve. Het was een levendige en informatieve avond.

Wij zijn in beroep gegaan bij de Raad van State.  Steun ons met een donatie voor juridische hulp.